Yeni spor yasası kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni spor yasası kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

Kanunla spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları düzenleniyor.

ÜÇ DÖNEM BAŞKANLIK KURALI

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre, aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapılabilecek.

AA'nın haberine göre bir federasyonun yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen başkan dahil 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşacak. Kurulun en az 2 asıl üyesi, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olacak. Bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olabilecek milli sporcu bulunmaması halinde, bunların yerine en az bir yıldır faal olmayan lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilecek.

Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde spor disiplin suçları kapsamında son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak şartı aranacak.

Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği için kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayrımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme suçlarından mahkum olmamak gerekecek.

Aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapılabilecek. Spor federasyonlarında ücretli veya fahri görev alanların spor kulüplerindeki üyelik ve yöneticilikleri, göreve başlama tarihinden itibaren kendiliğinden sona erecek. Spor federasyonlarında görevleri sona erenlerin kulüp üyeliği ve yöneticiliğinden kaynaklanan hakları korunacak.

MALLARI HACZEDİLEMEYECEK

Spor federasyonları malları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek. Spor federasyonu mallarının haczedilmesine ilişkin talepler icra müdürlüğünce reddedilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek ve spor federasyonlarının ihtiyaç duyduğu sicile kayıtlı malları satın alabilecek. Satın alınan sicile kayıtlı mallar spor federasyonlarına tahsis edilecek.

Bakanlık tarafından spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile bakanlık bütçesinden bu spor federasyonlarına tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar, edinim amacı dışında kullanılamayacak ve bakanlık izni alınmadan üçüncü kişilere satılamayacak veya devredilemeyecek.

Tüzel kişiliği sonlandırılan spor federasyonlarının mal varlıkları bakanlık teşkilatına devredilecek. Bakanlık, spor federasyonları veya üst kuruluşların talebi üzerine, kendisine ait spor tesislerinin işletme hakkını ve taşınmazlarını bedelsiz olarak 49 yıla kadar spor federasyonu veya üst kuruluşların faaliyetleri için tahsis edebilecek. Söz konusu spor tesisleri ile taşınır ve taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi bakanlık tarafından iptal edilecek.

Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilecek. Spor federasyonu yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

BORÇLANMA GELİRİN YÜZDE 10'NU AŞAMAYACAK

Spor federasyonları; mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni gösterecek, denk bütçe tesis edecek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturacak.

Spor federasyonları; önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak miktarda borçlanma yapamayacak.

Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen sorumlu olacak. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu fıkraya aykırılık hallerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmayacak. Bu durumda spor federasyonu ve alacaklıları, spor federasyonunun yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilecek.

Yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığından izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapamayacak.

Spor idarecisi, çalıştırıcı, antrenör, eğitmen, hakem ve benzeri spor elemanlarının; mesleki standartları, ulusal teknik ve mesleki yeterliliklerinin esasları, denetimi, ölçümü, belgelendirme ve sertifikalandırma işlemleri Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak. GazeteDUVAR

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 21:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER